English

Zremb Chojnice

Zakład Budowy Maszyn

 
Spółka notowana na GPW

31/ 2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji w dniu 26 lipca 2017 roku.

Podstawa prawna      
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 
Raport bieżący nr 31 / 2017


Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB - CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji ("Spółka", "Emitent"), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 26 lipca 2017 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że jeden z akcjonariuszy Spółki, Pan Mieczysław Bielenia, zgłosił sprzeciw do protokołu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 26 lipca 2017 roku dotyczący uchwały nr 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. Akcjonariusz nie wskazał powodów zgłoszenia sprzeciwu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 133 ze zm.)

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-26 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu 
2017-07-26 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania: