English

Zremb Chojnice

Zakład Budowy Maszyn

 
Spółka notowana na GPW

Akcjonariat

Struktura własnościowa

Emitent informuje, że akcjonariusze posiadający powyżej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki zobowiązani są do przekazywania informacji o zmianach w stanie posiadania akcji.

Liczba akcji poszczególnych akcjonariuszy jest wynikiem podzielenia dotychczasowej liczby posiadanych akcji (zgodnie z zawiadomieniami).  

Akcjonariusz Liczba Akcji    Udział w strukturze akcjonariatu,
udział głosów WZA
Stan posiadania na podstawie informacji przekazanych do Spółki  wg stanu na dzień
       
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski                         1 927 805 22,10% 18.07.2017r.
NAVIMOR-Z 744 800 8,54% 15.11.2016r.
TOWER INVESTMENTS Spółka Akcyjna* 450 000 5,15% 08.10.2015r.
Mieczysław Bielenia 440 000 5,04% 05.03.2014r.
NAVIMOR -INVEST Spółka Akcyjna 125 000  1,43%  15.11.2016r.
Piotr Pawlikowski 158 000 1,81% 12.12.2016r.
ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. 63 313 0,73% 11.09.2015r.
Adrian Strzelczyk 32 001 0,37% 21.10.2014
Pozostali akcjonariusze 4 781 581 54,82%  
Łącznie 8 722 500 100%  

Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi 4.361.250 złotych i dzieli się na 8.722.500 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50 groszy każda:

  • 400.000 akcji serii A
  • 4.000.000 akcji serii B
  • 900.000 akcji serii C
  • 1.000.000 akcji serii D
  •  280.000 akcji serii E
  • 320.000 akcji serii F1
  • 497.600 akcji serii F2
  • 1.182.400 akcji serii F3
  • 142.500 akcji serii G

* (wcześniej SPV 223 J14 Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna)