English

Zremb Chojnice

Zakład Budowy Maszyn

 
Spółka notowana na GPW

Kolejne emisje akcji

 

AKCJE SERII E

W dniu 15 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powzięło Uchwałę Nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela, serii E w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy.

W dniu 03 lutego 2011 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
W dniu 08 lutego 2011 roku KDPW S.A. zarejestrował papiery wartościowe Spółki pod oznaczeniem PLZBMZC00019.


Do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych zostało 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda.

AKCJE SERII F1

Akcje serii F1 wyemitowane zostały w ramach kapitału docelowego na podstawie Uchwały nr 10b Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 lutego 2011r oraz Uchwały Zarządu Nr 1 z dn.08 lutego 2012r. w drodze emisji 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, serii F1 w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F1 przez dotychczasowych akcjonariuszy

W dniu 26.04.2012r. Sąd Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji i wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F1.

Zgodnie z treścią Postanowienia, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.290.000 złotych (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 3.450.000 złotych (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) tj. o kwotę 160.000 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).

 Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej zostało zrealizowane poprzez emisję1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

W dniu 26 czerwca 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 598/2012 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F1 Spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
Jednoczesnie stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda.
 

Zgodnie z Uchwałą Nr 458/12 z dnia 19 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą Nr 464/12 z dnia 20 czerwca 2012 roku Zarządu KDPW S.A., w dniu 28 czerwca 2012 roku nastąpiła rejestracja papierów wartościowych ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., oznaczonych Kodem PLZBMZC00019, w liczbie 1.600.000 akcji.

AKCJE SERII G

Akcje serii G wyemitowane zostały w ramach kapitału warunkowego na podstawie Uchwały nr 10a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 lutego 2011r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy . Jednostkowa cena emisyjna akcji serii G wynosi 0,1 zł. W związku z powyższym na podstawie oświadczenia Zarządu Emitenta o wysokości objętego kapitału zakładowego złożonego w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 5113/2012 w dniu 13 lipca 2012 roku, zmianie uległa wysokość kapitału zakładowego Emitenta. Po rejestracji przez Sąd kapitał zakładowy Emitenta wynosić będzie 3.521.250,00 zł i dzielić się na 35.212.500 akcji zwykłych na okaziciela w tym: 2.000.000 akcji serii A, 20.000.000 akcji serii B, 4.500.000 akcji serii C, 5.000.000 akcji serii D, 1.400.000 akcji serii E, 1.600.000 akcji serii F1 oraz 712.500 akcji serii G.

W dniu  12.10.2012r. Sąd Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji i wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G.

Zgodnie z treścią Postanowienia, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.450.000 złotych (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 3.521.250 złotych (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 71.250,00 złotych ( słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych )

 Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej zostało zrealizowane poprzez emisję 712.500 (słownie: siedemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

W dniu 14 grudznia 2012r.Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 1287/2012 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
Jednoczesnie stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest  712.500 (słownie: siedemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda.

Zgodnie z Uchwałą Nr 952/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku Zarządu KDPW S.A., w dniu 20 grudnia 2012 roku nastąpiła rejestracja papierów wartościowych ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., oznaczonych Kodem PLZBMZC00019, w liczbie 712.500 akcji.

  AKCJE SERII F2

Akcje serii F2 wyemitowane zostały w ramach kapitału docelowego na podstawie Uchwały nr 10b Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 lutego 2011r oraz Uchwały Zarządu Nr 1 z dn.16 maja 2013r. w drodze emisji 2.488.000 akcji zwykłych na okaziciela, serii F2 w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F1 przez dotychczasowych akcjonariuszy

W dniu 29.05.2013r. Sąd Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji i wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F2.

Zgodnie z treścią Postanowienia, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.521.250 złotych (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 3.770.050 złotych(słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 248.800 złotych (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych)

Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej zostało zrealizowane poprzez emisję 2.488.000 (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda

W dniu 30 lipca 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 851/2013 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F2 Spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
Jednoczesnie stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 2.488.000 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda.

Zgodnie z Uchwałą Nr 561/13 z dnia 18.07.2013 roku  Zarządu KDPW S.A., w dniu 7 sierpnia 2013 roku nastąpiła rejestracja papierów wartościowych ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., oznaczonych Kodem PLZBMZC00019, w liczbie 2.488.000 akcji.

 AKCJE SERII F3

Akcje serii F3 wyemitowane zostały w ramach kapitału docelowego na podstawie Uchwały nr 10b Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 lutego 2011r oraz Uchwały Zarządu Nr 1 z dn. 20 stycznia 2014r.w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F 3 Jednostkowa cena emisyjna akcji serii F3 wynosi 0,5 zł. Wartości nominalna wynosi 0,1 zł za każdą akcję. W związku z powyższym oraz na podstawie Oświadczenia Zarządu Emitenta o wysokości objętego kapitału zakładowego złożonego w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 882/2014 w dniu 25 lutego 2014 roku, nastąpiło dookreślenie kapitału zakładowego Emitenta i zmianie uległa wysokość kapitału zakładowego Emitenta. Po rejestracji przez właściwy sąd kapitał zakładowy Emitenta wynosić będzie 4.361.250,00 zł i dzielić się na 43.612.500 akcji zwykłych na okaziciela w tym: 2.000.000 akcji serii A, 20.000.000 akcji serii B, 4.500.000 akcji serii C, 5.000.000 akcji serii D, 1.400.000 akcji serii E, 1.600.000 akcji serii F1, 2.488.000 akcji serii F2, 712.500 akcji serii G oraz 5.912.000 akcji serii F3.

 W dniu 02 kwietnia 2014r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji i wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F3.

Zgodnie z treścią Postanowienia, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.770.050 złotych (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt złotych) do kwoty 4.361.250 złotych (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) .

Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej zostało zrealizowane poprzez emisję 5.912.000 (słownie: pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Nr 1 z dn. 20 stycznia 2014r.  

 W dniu 08 maja 2014 roku Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji zmiany wartość nominalnej akcji Emitenta każdej z serii poprzez podwyższeniez kwoty 0,1 złotych (dziesięć groszy) do kwoty 0,5 złotych (pięćdziesiąt groszy) przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości wszystkich akcji spółki z liczby 43.612.500 (czterdzieści trzy miliony sześćset dwanaście tysięcy pięćset) akcji do liczby 8.722.500(słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset ) akcji, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego spółki (scalenie akcji).

W wyniku rejestracji zmiany Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.361.250 złotych (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 8.722.500(słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,5 złotego (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a)400.000(słownie: czterysta tysięcy) akcji serii A;
b)4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii B;
c)900.000(słownie: dziewięćset tysięcy) akcji serii C;
d)1.000.000(słownie: jeden milion akcji serii D;
e)280.000(słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii E;
f)320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F1;
g)497.600 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji serii F2;
h)1.182.400 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji serii F3;
i)142.500 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji serii G.

Zważywszy, że:

  • Akcje serii F3 stanowią więcej niż 10% dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji Emitenta,
  • Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Akcji serii F3 do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A. bez konieczności sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382) („Ustawa o ofercie”), zgodnie z art. 7 ust. 10 pkt 1 tej ustawy
     

 W dniu 20 października 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 1180/2014 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F3 Spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
Jednoczesnie stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych dopuszczonych jest 754.000 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy ) każda.


Zgodnie z Uchwałą Nr 863/14 z dnia 9.10.2014 roku ; 797/14 z dnia 18.09.2014 roku Zarządu KDPW S.A., w dniu 23 października 2014 roku nastąpiła rejestracja papierów wartościowych ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., oznaczonych Kodem PLZBMZC00019, w liczbie 754.000 akcji.
 

W dniu 09 listopada 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 1136/2015 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F3 Spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
Jednoczesnie stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych dopuszczonych jest 428.400 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy ) każda.


Zgodnie z Uchwałą Nr 703/15 z dnia 23.10.2015 roku Zarządu KDPW S.A., w dniu 13 listopada 2015 roku nastąpiła rejestracja papierów wartościowych ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., oznaczonych Kodem PLZBMZC00019, w liczbie 428.400 akcji.