English

Zremb Chojnice

Zakład Budowy Maszyn

 
Spółka notowana na GPW

Prospekt emisyjny i aneksy

Podstawą do emisji Akcji ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. jest zatwierdzony 20 marca 2008 r. Prospekt Emisyjny wraz ze stosownymi Aneksami.